سه شنبه , ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
خانه / اخبار حرفه / نحوه اجرای بخشنامه حداقل دستمزد ۹۳ شورای عالی کار
نحوه اجرای بخشنامه حداقل دستمزد ۹۳ شورای عالی کار

نحوه اجرای بخشنامه حداقل دستمزد ۹۳ شورای عالی کار

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ( بخشنامه حداقل دستمزد ۹۳ ) شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ شورای عالی کار، بدین وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱-نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۳ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه‌خود دست‌خوش افزایش خواهد شد.)

۲-چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال (بیست و یک هزار و یک صد و ده ریال) دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند و در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مور آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۰۲۹۷۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۰۲۹۷۰ ریال خواهد بود.

۳-اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

 

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعتی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۳ روزانه ۱۲ درصد (به نسبت مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۳ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳= (۱/۱۲ x آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۲)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایش‌ها فوق‌الذکر کمتر از ۲۰۲۹۷۰ ریال در روز شود، مبلغ ۲۰۲۹۷۰ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار گردیده‌اند ( علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۲) و نظایر آن‌ها

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۳ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند.) در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳

جدول مزد سنوات در گروه های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ در مورد کارگران که از ۱۳۹۳/۱/۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی‌شود.

 

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست‌گانه (ارقام به ریال در روز)

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گروه

۵۹۰۰

۵۸۰۰

۵۷۰۰

۵۶۰۰

۵۵۰۰

۵۴۰۰

۵۳۰۰

۵۲۰۰

۵۱۰۰

۵۰۰۰

نرخ پایه

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

گروه

۷۸۰۰

۷۶۰۰

۷۴۰۰

۷۲۰۰

۷۰۰۰

۶۸۰۰

۶۶۰۰

۶۴۰۰

۶۲۰۰

۶۰۰۰

نرخ پایه

 

تبصره۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می‌باشد.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

اسماعیل ظریفی آزاد

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

 

جدول محاسبه مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شماره ۲۲۹۹۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴، قابل اجرا در سال ۱۳۹۳

(جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضع دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل)

ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل (شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز)
خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
۱ بیسواد ۸۳۶۰ ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۲۵۰۳۰
۲ اول دبستان ۶۶۸۰ ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴ ۲۳۸۹۴
۳ دوم دبستان ۵۰۰۰ ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ ۲۲۷۶۳
۴ سوم دبستان ۲۵۰۰ ۶۶۸۰ ۱۵۴۷۴ ۲۱۷۳۱
۵ چهارم دبستان ۵۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۲۰۷۰۲
۶ پایان دوره ابتدایی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰
۷ اول راهنمایی ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱
۸ دوم راهنمایی ۵۰۰۰ ۱۴۰۷۶
۹ پایان دوره راهنمایی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰
۱۰ اول دبیرستان ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴
۱۱ دوم دبیرستان ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱
۱۲ سوم دبیرستان ۵۰۰۰ ۱۴۰۷۶
۱۳ دیپلم وپیش دانشگاهی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰
۱۴ فوق دیپلم ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰
۱۵ لیسانس ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰
۱۶ فوق لیسانس ۱۱۴۴۰

مثال: چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۱۴۰۷۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می‌گردد.

توضیح: افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلاً مشمول کسر سنوات شده‌اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

درباره‌ سلیمانیان

محمد سلیمانیان دارای کارشناس ارشد حسابداری ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و شاغل در حرفه می باشد.

جوابی بنویسید